logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Organizatorzy V Europejskiego Kongresu Mobilności pracy

INICJATYWA MOBILNOŚCI PRACY

Inicjatywa Mobilności Pracy jest stowarzyszeniem osób fizycznych. Skupia przedstawicieli nauki, administracji, polityki i biznesu, których łączy idea propagowania swobody świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie otwartej platformy współpracy i wymiany poglądów na rzecz prawidłowego rozumienia prawa regulującego delegowanie pracowników i swobodę świadczenia usług. Realizacją tej idei są m.in. praktyczne warsztaty z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania oraz coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy.

Więcej informacji na www.inicjatywa.eu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – jednym z zadań MPiT jest wsparcie polskich firm w ich działalności za granicą oraz promocja swobodnego przepływu usług. Ministerstwo koncentruje swoje działania na identyfikacji i usuwaniu barier na rynku wewnętrznym UE, tak by transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług nie sprawiało polskim przedsiębiorcom trudności. Istotnym elementem ww. działań jest wspieranie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w staraniach o zapewnienie możliwie elastycznych rozwiązań w zmienianej obecnie dyrektywie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim. W opinii Ministerstwa  ograniczanie tej swobody to ograniczanie jednolitego rynku UE i gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Ministerstwo przedstawia interesy polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników na forum unijnym i w kontaktach z poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Więcej informacji na www.mpit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Komisja Europejska

Komisja Europejska