Prelegentami V EKMP będą najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Wszyscy prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Prelegenci

Mateusz Morawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów (TBC)

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów. W 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej. Był członkiem zespołu, który negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej m.in. w obszarze finansów. Następnie związał się z Grupą Banku Zachodniego WBK, gdzie od maja 2007 r. był prezesem zarządu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest też absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern w Stanach Zjednoczonych. Współautor podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 2008-2015 był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Danuta Jazłowiecka

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Ádám Kósa

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Węgierski polityk i prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Ukończył studia na Uniwersytecie Katolickim Petera Pazmanya w Budapeszcie. Kształcił się także na Uniwersytecie Semmelweisa. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Od 2001 praktykował jako adwokat. W wyborach europejskich w 2009 został wybrany do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Fidesz. Przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej, a także do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. W 2014 z powodzeniem ubiegał się o europarlamentarną reelekcję. Jest pierwszym głuchoniemym posłem w Europarlamencie posługującym się językiem migowym.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Leszek Mitrus

Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Ewa Podgórska-Rakiel

Biuro Eksperckie Dialogu Społecznego i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy. Członek Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Członek grupy roboczej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która zajmuje się zmianami w dyrektywie o pracownikach delegowanych (ETUC taskforce on posting). W praktyce związkowej analizuje przepisy Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektyw unijnych pod kątem ich prawidłowego stosowania w polskim porządku prawnym. Autorka skargi NSZZ „Solidarność” do Komitetu Wolności Związkowej MOP dotyczącej prawa koalicji i ochrony związkowej osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych (skarga nr 2888), na podstawie której Komitet w 2012 r. zalecił Polsce zmianę przepisów. Autorka skargi NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej, na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektywy UE dotyczącej umów na czas określony.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic de Wispelaere

Instytut HIVA, Uniwersytet Katolicki w Leuven

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher'a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Zsolt Darvas

Uniwersytet Corvinusa, instytut Bruegel (BE)

Członek brukselskiego think tanku Bruegel, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Corvinusa w Budapeszcie, gdzie od 1994 r. prowadzi kursy ekonometrii. Przed przystąpieniem do Bruegel był doradcą ds. badań w Argenta Financial Research Group w Budapeszcie (2005-2008). Wcześniej pracował w jednostce badawczej Banku Centralnego Węgier (1994-2005), pełniąc funkcję zastępcy dyrektora w latach 2001-2005. Pracował gościnnie w placówkach badawczych w Banku Finlandii, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, Stockholm School of Economics i Bruegel, a także nad projektami badawczymi KE, PE, OECD, Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Rozwoju. Jego zainteresowania badawcze obejmują makroekonomię, finanse i analizy szeregów czasowych. Jego obecne prace koncentrują się na kwestiach takich jak europejskie zarządzanie gospodarcze, integracja i rozwój finansów, nierówność dochodów i wzrost indemnifikacyjny, szacowanie rzeczywistych luk produkcyjnych oraz ilościowa teoria pieniądza.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Matthias Busse

Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS)

Matthias Busse dołączył do CEPS w styczniu 2012 roku, gdzie obecnie pracuje jako pracownik naukowy w Dziale Polityki Gospodarczej. Wcześniej uzyskał licencjat z ekonomii z wyróżnieniem pierwszego stopnia na Uniwersytecie Hertfordshire i tytuł magistra europeistyki na uniwersytecie w Hamburgu oraz magistra ekonomii w KU Leuven. Matthias Busse jest autorem licznych publikacji o różnych aspektach mobilności pracowników wewnątrz UE, w szczególności o delegowaniu pracowników. Prowadzi także badania nad zaburzeniami równowagi makroekonomicznej w strefie euro, europejską polityką fiskalną i polityką monetarną.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Prezes i współzałożyciel Inicjatywy Mobilności Pracy

Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Kiełbasa

Prawnik Inicjatywy Mobilności Pracy, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń