Prelegenci

Najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszyscy prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Mateusz Morawiecki (tbc)

Ministerstwo Rozwoju i Finansów

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów. W 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej. Był członkiem zespołu, który negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej m.in. w obszarze finansów. Następnie związał się z Grupą Banku Zachodniego WBK, gdzie od maja 2007 r. był prezesem zarządu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest też absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern w Stanach Zjednoczonych. Współautor podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 2008-2015 był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Elżbieta Bieńkowska (tbc)

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

od 2014 Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W latach 2007–2013 minister rozwoju regionalnego, w latach 2011–2014 senator VIII kadencji, w latach 2013–2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Martina Dlabajová (tbc)

Parlament Europejski

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca-cień projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej i Członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. ALDE, Republika Czeska.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Gertruda Uścińska (tbc)

ZUS

Polska prawniczka i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Danny Pieters

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Danny Pieters jest profesorem prawa porównawczego i europejskiego bezpieczeństwa socjalnego na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, sekretarzem generalnym CELSA i przewodniczącym Federalnej Komisji Deontologicznej w belgijskim parlamencie. W 2010 roku został wybrany członkiem Senatu, a rok później został wiceprzewodniczącym wyższej izby belgijskiego parlamentu. Ma ogromne doświadczenie w projektach szkoleniowych, jak również w projektach badawczych dotyczących ochrony socjalnej w Europie. Regularnie występuje jako konsultant w instytucjach UE, Rady Europy i administracji. Jest autorem wielu książek i artykułów na temat europejskiego i porównawczego systemu bezpieczeństwa socjalnego. Jego bibliografia liczy prawie 300 publikacji.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Danuta Jazłowiecka

Parlament Europejski

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Filip van Overmeiren

Uniwersytet w Gandawie

Prawnik i pracownik akademicki z czternastoletnim doświadczeniem w krajowym i międzynarodowym prawie socjalnym, specjalizujący się w krajowym i europejskim/międzynarodowym bezpieczeństwie socjalnym w szczególności w koordynacji systemów zabezpieczenia socjalnego w UE, wpływie rynku wewnętrznego na ochronę bezpieczeństwa socjalnego oraz w swobodnym przepływie obywateli Unii. Zaangażowany w projekty doradcze, zarówno jako praktykujący prawnik jaki i pracownik naukowy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Monika Tomaszewska

Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka blisko 60 publikacji z zakresu międzynarodowego, europejskiego i morskiego prawa pracy. Współautorka komentarzy do Kodeksu pracy prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy, które są adresowane przede wszystkim do praktyków i specjalistów z zakresu prawa pracy. Ekspert w licznych programach europejskich związanych z migracją osób, swobodą świadczenia usług, delegowaniem pracowników oraz podwykonawstwem. W czasie funkcjonowania Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Gdańskim sprawowała w nim funkcję Kierownika Ośrodka Dostosowań Prawnych. Zasiada w zespole ekspertów Komitetu Prawnego (LEG) Międzynarodowej Organizacji Morskiej przy Polskim Rejestrze Statków S.A.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Inicjatywa Mobilności Pracy

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Leszek Mitrus

Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Konrad Raczkowski

Społeczna Akademia Nauk

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Pełni rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2016) za "wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów".
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Łukasz Lubicz

Deloitte

Łukasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniach społecznych i międzynarodowych aspektach podatkowych. Jest prelegentem licznych szkoleń i autorem wielu publikacji z zakresu podatków. Wraz ze swoim zespołem prowadził liczne przeglądy i inne projekty doradcze w zakresie PIT i ZUS u klientów z różnych branż. Na co dzień doradza wielu dużym pracodawcom, w tym spółkom giełdowym i klientom z listy Fortune 500 i Forbes Global 2000.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Aukje van Hoek

Uniwersytet Amsterdamski

Aukje van Hoek jest profesorem międzynarodowego prawa prywatnego oraz procedury cywilnej na Uniwersytecie Amsterdamskim. Jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia transgranicznego. Wraz z Mijke Houwerzijl opublikowała dwa raporty na temat implementacji i wdrożenia dyrektywy o delegowaniu pracowników. Uczestniczyła w kilku europejskich badaniach m.in. na temat transgranicznych porozumień pomiędzy firmami, porozumień grupowych w prawie pracy a także mediacji i procedury cywilnej. Była członkiem duńskiej eksperckiej komisji doradczej prawa międzynarodowego prywatnego. Jest honorowym sędzią Sądu Apelacyjnego Hertogenbosch, gdzie rozstrzyga sprawy z zakresu zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Michele Faioli

Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie

Michele Faioli jest profesorem na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Prowadzi kursy z zakresu porównawczego prawa pracy i stosunków pracy. Jest pracownikiem naukowym na Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI-FGB), gdzie przewodniczy projektom Eurofound oraz instytucji unijnych nt. relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami, włoskiego i europejskiego prawa pracy, bezpieczeństwa socjalnego. Prowadzi stronę internetową www.seri-fgb.eu. Profesor Faioli wydał szereg prac m.in. na temat delegowania pracowników, bezpieczeństwa socjalnego czy międzynarodowego prawa pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Ewa Podgórska-Rakiel

Zespół Prawny KK NSZZ "Solidarność", Uczelnia Łazarskiego

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka prawa oraz filologii angielskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracuje z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” i jako członek grupy roboczej ds. delegowania pracowników w Brukseli - ETUC Task Force on posting, jest zaangażowana w prace związane z nowelizacją dyrektywy 96/71/WE. Odpowiedzialna za pion legalności zatrudnienia pracowników delegowanych w M. Rycak Kancelaria Prawa Pracy. Członek zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych oraz doradca techniczny delegacji krajowej na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących delegowania, w tym związanych z pracownikami transportu międzynarodowego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic de Wispelaere

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher'a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Przemysław Stobiński

Deloitte Legal

Lider zespołu Prawa Pracy w kancelarii Deloitte Legal. Radca prawny od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych i przepisów imigracyjnych, dotyczących pracowników mobilnych i transgranicznych oddelegowań. Doradza klientom w różnorodnych procesach restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych jak również w prowadzeniu rokowań i sporów zbiorowych. Prowadzi projekty związane z wdrażaniem lub zmianą zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, regulaminów) w podmiotach branży energetycznej, samochodowej, logistycznej i handlowej, a także polityk wynagrodzeń i programów motywacyjnych dla wyższej kadry menedżerskiej w podmiotach sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Matthias Busse

Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS)

Matthias Busse dołączył do CEPS w styczniu 2012 roku, gdzie obecnie pracuje jako pracownik naukowy w Dziale Polityki Gospodarczej. Wcześniej uzyskał licencjat z ekonomii z wyróżnieniem pierwszego stopnia na Uniwersytecie Hertfordshire i tytuł magistra europeistyki na uniwersytecie w Hamburgu oraz magistra ekonomii w KU Leuven. Matthias Busse jest autorem licznych publikacji o różnych aspektach mobilności pracowników wewnątrz UE, w szczególności o delegowaniu pracowników. Prowadzi także badania nad zaburzeniami równowagi makroekonomicznej w strefie euro, europejską polityką fiskalną i polityką monetarną.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Kiełbasa

Inicjatywa Mobilności Pracy

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Wojewódka

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 obronił pracę doktorską pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Wiceprezes ZUS w latach 2016-2017.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Beata Donay

Wendler Tremml

Beata Donay ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kolonii. Od 2004 roku jest adwokatem (Rechtsanwältin) w kancelarii WENDER TREMML w Düsseldorfie i zajmuje się głównie doradztwem na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych wykonujących usługi w Niemczech i delegujących pracowników w tym celu do Niemiec. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii delegowania pracowników oraz zagadnień transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka poradnika z serii „ABC polskiego przedsiębiorcy w Niemczech” na temat wybranych zagadnień związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez niemieckie urzędy i instytucje, wydanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Steffen Pasler

ETL Rechtsanwälte

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marcin Sękowski

Deloitte

Marcin Sękowski jest radcą prawnym posiadającym szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Do Deloitte dołączył w 2006 r. Obszarem jego zainteresowania zawodowego jest prawo pracy, jego dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie obejmują m.in. przygotowanie i opiniowanie projektów umów o pracę, o zakazie konkurencji, przygotowanie i opiniowanie projektów dokumentacji zbiorowego prawa pracy (regulaminy, polityki), uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi, przeglądy układów zbiorowych oraz regulaminów z zakresu prawa pracy, asystę w procesach przejścia zakładu pracy, wprowadzaniu reorganizacji, przygotowywanie i negocjowanie umów menedżerskich, przygotowanie opinii prawnych dotyczących różnorodnych aspektów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz doradztwo w zakresie zwolnień grupowych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Hanna Stypułkowska-Goutierre

H.S.G Avocats

Adwokat, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji, członek MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców. Prowadzi kancelarię prawną H.S.G Avocats. Specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. W 2012 roku została powołana przez paryską Radę Adwokacka na funkcję Przedstawiciela Komisji przyjaźni francusko-polskiej w celu wzmocnienia stosunków między Radą paryską i warszawską oraz wspierania wymiany doświadczeń między adwokatami obydwu krajów.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Lidia Mailliet-Woźniak

LMW Avocat

Polski adwokat we Francji, zajmuje się sprawami delegowania pracowników. Doradza polskim przedsiębiorcom w kontaktach z administracją francuską oraz reprezentuje je w postępowaniach sądowych. Wykładowca prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie w Tulonie (Francja).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Joanna Świerzyńska

Deloitte

Specjalizuje się w tematyce oddelegowań pracowniczych, doradzając w zakresie konsekwencji jakie niosą one za sobą na gruncie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu. W trakcie 13 lat kariery pracowała dla największych firm krajowych i zagranicznych doradzając zarówno w projektowaniu polityk oddelegowań, ich implementowaniu, jak i prowadząc rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe pracowników delegowanych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marta Zięba-Szklarska

Świat Kadr

Założycielka i właścicielka ŚWIAT KADR w Warszawie. W 2002 roku założyła własne Biuro Rachunkowe oraz Doradztwa Gospodarczego. W kolejnych latach rozwijała nowe obszary usług – kadry, płace, PFRON, consulting i agencję zatrudnienia. Świadczy usługi na terenie całej Polski i kompleksowo obsługuje firmy w zakresie doradztwa biznesowego. Angażuje się w projekty wspierające przedsiębiorczość w Polsce – fundacje, stowarzyszenia i projekty finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, które aktualnie są w najtrudniejszej sytuacji. Członek i ekspert klubu KPiE przy PTE, ekspert SAZ i EFFP Polska oraz FECIF EU w zakresie HR, doradztwa personalnego i biznesowego (finanse, administracja, kadry i płace, PFRON).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Inicjatywa Mobilności Pracy

Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Anna Siwiecka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrala)

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W drugim dniu Kongresu corocznie prowadzi cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Margareta Przybyła

Parlament Europejski

Policy Advisor
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Sylwia Timm

Faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv

czytaj więcej >>> <<< zwiń

Agnieszka Wołoszyn

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

czytaj więcej >>> <<< zwiń

Magdalena Klimczak – Nowacka

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

czytaj więcej >>> <<< zwiń

Robert Wójcik

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

czytaj więcej >>> <<< zwiń

Piotr Kozłowski

Kozlowski

Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt), posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu prawnego Niemiecki Adwokat Piotr Kozłowski jest założycielem niemieckiej kancelarii adwokackiej i podatkowej KOZLOWSKI specjalizującej się w obsłudze polskich przedsiębiorstw w Niemczech. Piotr Kozłowski obsługuje od strony prawnej i podatkowej wiele polskich przedsiębiorstw delegujących pracowników do Republiki Federalnej Niemiec. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę niemieckiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności kwestie działalności transgranicznej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Był stypendystą Landu Mecklemburg-Vorpommern, Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystą międzynarodowego programu Socrates-Erasmus oraz stypendystą Catholic University of America. Uczestniczył w programie The University of America, Columbus School of Law, The 2003 International Business and Trade. Kancelaria KOZLOWSKI obok głównej siedziby w Berlinie posiada oddziały w Szczecinie i Warszawie. Posługuje się biegle i doradza Klientom w językach: polskim, niemieckim i angielskim.
czytaj więcej >>> <<< zwiń