Strona główna

Prelegenci

Prelegentami III EKMP będą najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Lista prelegentów jest na bieżąco aktualizowana.

Marianne Thyssen

Marianne Thyssen

Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i umiejętności. Funkcję tę pełni od listopada 2014 r. Absolwentka Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii (1979). Pełniła kolejno funkcję doradcy prawnego, dyrektora departamentu ds. badań oraz Sekretarza Generalnego UNIZO, belgijskiej organizacji Osób Samozatrudnionych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców. Karierę w unijnych organach rozpoczęła w 1991 r. jako europoseł. Funkcję tę pełniła przez pięć kolejnych kadencji Parlamentu Europejskiego. W trakcie prawie 23 lat pracy jako europoseł skupiała się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych i społecznych. W latach 2008 – 2010 piastowała stanowisko przewodniczącej partii Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie.
prof. adw. Maciej Szpunar

prof. adw. Maciej Szpunar

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości. Profesor prawa (2013); adwokat (2001‒2008), członek zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2001‒2008); członek rady naukowej akademii prawa europejskiego w Trewirze (od 2008); podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008‒2009) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2010‒2013); wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; pełnomocnik rządu polskiego w licznych sprawach przed sądami Unii Europejskiej; przewodniczący polskiej delegacji uczestniczącej w negocjacjach w sprawie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.
dr Władysław Kosiniak-Kamysz

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Od listopada 2011 r. minister pracy i polityki społecznej, od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Członek Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
Danuta Jazłowiecka

Danuta Jazłowiecka

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
prof. Andrzej Chochół

prof. Andrzej Chochół

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Kierownik Katedry Metrologii i Analizy Instrumentalnej. W latach 2002 – 2008 Dziekan Wydziału Towaroznawstwa, a następnie Prorektor ds. Studenckich. W latach 1998 – 2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. W latach 2004 – 2008 był wiceprezydentem The International Society of Commodity Science and Technology, a od 2014 jest Prezydentem tej organizacji. Pełnił funkcję wiceprezesa Sekcji Towaroznawczej Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu. Członek Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Członek Komisji nagród Miasta Krakowa. Wieloletni członek European Network of Forensic Science, autor ponad 120 publikacji naukowych i kilkuset opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.
prof. Jerzy Hausner

prof. Jerzy Hausner

Ekonomista. Były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Założyciel i długoletni kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Laureat Nagrody Kisiela. Redaktor wielu raportów, w tym m.in. opracowanego z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego raportu „Konkurencyjna Polska”. W marcu 2015 r. wraz z zespołem ekspertów wydał raport „Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”.
dr adw. Alicja Sikora

dr adw. Alicja Sikora

Referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, początkowo w gabinecie pierwszego polskiego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości UE, prof. J. Makarczyka, obecnie w gabinecie rzecznika generalnego N. Jääskinena. Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Reims Champagne-Ardenne.  W okresie 2003-2004 była zatrudniona jako prawnik w Komisji Europejskiej, w dyrekcji generalnej ds. konkurencji. Jest autorką opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej. Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach seminariów Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.
Claire Bury

Claire Bury

Dyrektor Usług w Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROWTH). Wcześniej pełniła funkcje Kierownika Zespołu ds. Prawa Spółek, Ładu Korporacyjnego i Przestępstw Finansowych w Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług, a także Zastępcy Szefa Gabinetu Komisarzy Rynku Wewnętrznego Charlie McCreevy’ego oraz Fritz Bolkesteina. Z wykształcenia adwokat, pracowała w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej, a przed przyjazdem do Brukseli - w Biurze Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii.  
dr Grzegorz Baczewski

dr Grzegorz Baczewski

Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w Konfederacji Lewiatan. Od 2008 r. ekspert rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia. Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Członek Zespołu ds. Makroekonomicznych utworzonego w ramach  Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Delegat Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC). Specjalizuje się w tematyce rynku pracy i kwestii społecznych.
adw. Hanna Stypułkowska-Goutierre

adw. Hanna Stypułkowska-Goutierre

Adwokat, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji, członek MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców. Prowadzi kancelarię prawną H.S.G Avocats. Specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. W 2012 roku została powołana przez paryską Radę Adwokacka na funkcję Przedstawiciela Komisji przyjaźni francusko-polskiej w celu wzmocnienia stosunków miedzy Radą paryską i warszawską oraz wspierania wymiany doświadczeń między adwokatami obydwu krajów.
dr Marek Benio

dr Marek Benio

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.
Stefan Schwarz

Stefan Schwarz

Ekonomista. Absolwent UEK. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom wdrożeniowej, w tym przeciw jednorazowemu delegowaniu. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. W 2010 roku podjął działania, które doprowadziły do zwolnienia z VAT usług opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu.
dr hab. Leszek Mitrus

dr hab. Leszek Mitrus

Prawnik. Profesor Uniwersytetu Jagielońskiego. Autor ok. 90 opracowań z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym dwóch książek o swobodzie przemieszczania się pracowników. Specjalizuje się w prawie pracy Unii Europejskiej. Członek European Labour Law Network - sieci europejskich ekspertów, którzy wskazują kierunki i wspomagają Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej w sprawach związanych z prawem pracy. Wykładowca na wielu studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla sędziów. Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”.
Anna Siwiecka

Anna Siwiecka

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W drugim dniu Kongresu corocznie prowadzi cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.
Beata Krajewska

Beata Krajewska

Od 1995 r. związana z Państwową Inspekcją Pracy. W latach 1995 – 2007 była pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, gdzie pełniła funkcje: inspektora pracy, starszego inspektora pracy oraz Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno – Organizacyjnych. Od maja 2007 r. jest zatrudniona w Głównym Inspektoracie Pracy, na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Legalności Zatrudnienia. W pracy zawodowej zajmuje się głównie problematyką delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, przestrzegania przepisów dotyczących pracy tymczasowej, a także zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi.
Małgorzata Handzlik

Małgorzata Handzlik

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji. Odegrała kluczową rolę w pracach nad treścią dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników, za co została wyróżniona w konkursie Labor Mobilis 2013. Członek honorowy Inicjatywy Mobilności Pracy. Prezes i współzałożyciel Contact Europe - pierwszej w Polsce profesjonalnej firmy zajmującej się lobbingiem biznesowym.
adw. Agata Mierzwa

adw. Agata Mierzwa

Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając m.in. w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji zatrudnienia i systemów wynagradzania. Posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu układów zbiorowych, wewnętrznych regulaminów i polityk. Zajmuje się doradztwem z zakresu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów transgranicznych. Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy.
adw. Steffen Pasler

adw. Steffen Pasler

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.
Łukasz Kania

Łukasz Kania

Prawnik Inicjatywy Mobilności Pracy, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W grudniu 2014 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista z zakresu międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki transgranicznej swobody świadczenia usług. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w krakowskich kancelariach prawnych.
Iwona Szwed

Iwona Szwed

Prawnik, ekonomista. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm transportowych w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa pracy. W latach 2009-2011 aktywnie działała na rzecz prawidłowego wdrożenia w polskich firmach transportowych unijnego pakietu drogowego czyli rozporządzeń WE nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. Autorka publikacji branżowych i opinii dla organizacji społecznych w zakresie projektowanych rozwiązań legislacyjnych w transporcie. Prowadzi biuro prawne Arena 561 zajmujące się m. in. praktycznym doradztwem dla przewoźników w zakresie stosowania rozporządzenia WE/561/2006 dot. czasu pracy, jazdy przerw i odpoczynków kierowców zawodowych na terenie UE.