Organizatorzy V Europejskiego Kongresu Mobilności pracy

INICJATYWA MOBILNOŚCI PRACY

Inicjatywa Mobilności Pracy jest stowarzyszeniem osób fizycznych. Skupia przedstawicieli nauki, administracji, polityki i biznesu, których łączy idea propagowania swobody świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie otwartej platformy współpracy i wymiany poglądów na rzecz prawidłowego rozumienia prawa regulującego delegowanie pracowników i swobodę świadczenia usług. Realizacją tej idei są m.in. praktyczne warsztaty z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania oraz coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy.

Więcej informacji na www.inicjatywa.eu

MINISTERSTWO ROZWOJU

Ministerstwo Rozwoju odpowiada za rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jednym z zadań MR w tym zakresie jest wsparcie polskich firm w ich działalności za granicą oraz promocja swobodnego przepływu usług. Ministerstwo koncentruje swoje działania na identyfikacji i usuwaniu barier na rynku wewnętrznym UE, tak by transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług nie sprawiało polskim przedsiębiorcom trudności. Istotnym elementem ww. działań jest wspieranie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w staraniach o zapewnienie możliwie elastycznych rozwiązań w zmienianej obecnie dyrektywie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim. W opinii Ministerstwa Rozwoju ograniczanie tej swobody to ograniczanie jednolitego rynku UE i gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Ministerstwo przedstawia interesy polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników na forum unijnym i w kontaktach z poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Więcej informacji na www.mr.gov.pl