Prelegenci

Najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszyscy prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Elżbieta Bieńkowska (tbc)

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

od 2014 Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W latach 2007–2013 minister rozwoju regionalnego, w latach 2011–2014 senator VIII kadencji, w latach 2013–2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Rozwoju

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zna język angielski, niemiecki i francuski.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Polska prawniczka i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Anna Siwiecka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrala)

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W drugim dniu Kongresu corocznie prowadzi cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Jozef Pacolet

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Profesor emeritus na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Uczestniczył w pracach nad licznymi europejskimi dyrektywami w tym nad dyrektywą o delegowaniu pracowników. Przez wiele lat wykładał ekonomię, prowadził liczne badania z zakresu ochrony socjalnej osób starszych oraz bezpieczeństwa socjalnego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic De Wispelaere

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher'a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Danny Pieters

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Danny Pieters jest profesorem prawa porównawczego i europejskiego bezpieczeństwa socjalnego na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, sekretarzem generalnym CELSA i przewodniczącym Federalnej Komisji Deontologicznej w belgijskim parlamencie. W 2010 roku został wybrany członkiem Senatu, a rok później został wiceprzewodniczącym wyższej izby belgijskiego parlamentu. Ma ogromne doświadczenie w projektach szkoleniowych, jak również w projektach badawczych dotyczących ochrony socjalnej w Europie. Regularnie występuje jako konsultant w instytucjach UE, Rady Europy i administracji. Jest autorem wielu książek i artykułów na temat europejskiego i porównawczego systemu bezpieczeństwa socjalnego. Jego bibliografia liczy prawie 300 publikacji.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Aukje van Hoek

Uniwersytet Amsterdamski

Aukje van Hoek jest profesorem międzynarodowego prawa prywatnego oraz procedury cywilnej na Uniwersytecie Amsterdamskim. Jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia transgranicznego. Wraz z Mijke Houwerzijl opublikowała dwa raporty na temat implementacji i wdrożenia dyrektywy o delegowaniu pracowników. Uczestniczyła w kilku europejskich badaniach m.in. na temat transgranicznych porozumień pomiędzy firmami, porozumień grupowych w prawie pracy a także mediacji i procedury cywilnej. Była członkiem duńskiej eksperckiej komisji doradczej prawa międzynarodowego prywatnego. Jest honorowym sędzią Sądu Apelacyjnego Hertogenbosch, gdzie rozstrzyga sprawy z zakresu zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Danuta Jazłowiecka

Parlament Europejski

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Gilles Savary

Partia Socjalistyczna (Francja)

Autor francuskiej ustawy z 2014 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji społecznej (tzw. Ustawy SAVARY), której celem było zapobiegnięcie dumpingowi socjalnemu poprzez zwalczanie nielegalnego delegowania pracowników. Były deputowany do Zgromadzenia Narodowego Francji. Od 1999 do 2009 roku był członkiem Komitetu Transportu, Turystyki i Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Przez dwie kadencje (1999–2009) sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w grupie Partii Europejskich Socjalistów, w VI kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki. W wyborach parlamentarnych w 2012 został wybrany na deputowanego do Zgromadzenia Narodowego XIV kadencji. Jest on specjalistą w zakresie prawa europejskich usług publicznych, usług publicznych w sieci oraz europejskiej polityki transportowej. Gilles Savary jest również autorem licznych publikacji i medialnych interwencji na temat głównych tematów europejskich.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Filip van Overmeiren

Uniwersytet w Gandawie

Prawnik i pracownik akademicki z czternastoletnim doświadczeniem w krajowym i międzynarodowym prawie socjalnym, specjalizujący się w krajowym i europejskim/międzynarodowym bezpieczeństwie socjalnym w szczególności w koordynacji systemów zabezpieczenia socjalnego w UE, wpływie rynku wewnętrznego na ochronę bezpieczeństwa socjalnego oraz w swobodnym przepływie obywateli Unii. Zaangażowany w projekty doradcze, zarówno jako praktykujący prawnik jaki i pracownik naukowy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Leszek Mitrus

Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Konrad Raczkowski

Społeczna Akademia Nauk

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Pełni rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2016) za "wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów".
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Monika Tomaszewska

Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka blisko 60 publikacji z zakresu międzynarodowego, europejskiego i morskiego prawa pracy. Współautorka komentarzy do Kodeksu pracy prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy, które są adresowane przede wszystkim do praktyków i specjalistów z zakresu prawa pracy. Ekspert w licznych programach europejskich związanych z migracją osób, swobodą świadczenia usług, delegowaniem pracowników oraz podwykonawstwem. W czasie funkcjonowania Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Gdańskim sprawowała w nim funkcję Kierownika Ośrodka Dostosowań Prawnych. Zasiada w zespole ekspertów Komitetu Prawnego (LEG) Międzynarodowej Organizacji Morskiej przy Polskim Rejestrze Statków S.A.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Michele Faioli

Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie

Michele Faioli jest profesorem na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Prowadzi kursy z zakresu porównawczego prawa pracy i stosunków pracy. Jest pracownikiem naukowym na Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI-FGB), gdzie przewodniczy projektom Eurofound oraz instytucji unijnych nt. relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami, włoskiego i europejskiego prawa pracy, bezpieczeństwa socjalnego. Prowadzi stronę internetową www.seri-fgb.eu. Profesor Faioli wydał szereg prac m.in. na temat delegowania pracowników, bezpieczeństwa socjalnego czy międzynarodowego prawa pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Ewa Podgórska-Rakiel

Zespół Prawny KK NSZZ "Solidarność", Uczelnia Łazarskiego

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka prawa oraz filologii angielskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracuje z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” i jako członek grupy roboczej ds. delegowania pracowników w Brukseli - ETUC Task Force on posting, jest zaangażowana w prace związane z nowelizacją dyrektywy 96/71/WE. Odpowiedzialna za pion legalności zatrudnienia pracowników delegowanych w M. Rycak Kancelaria Prawa Pracy. Członek zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych oraz doradca techniczny delegacji krajowej na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących delegowania, w tym związanych z pracownikami transportu międzynarodowego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Inicjatywa Mobilności Pracy

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Twórca Pracowni Legalnego Delegowania – mechanizmu transferu wiedzy między środowiskiem nauki, biznesu i administracji. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nauczyciel akademicki. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Propagator debat oksfordzkich. Tutor. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Dwukrotny laureat studenckiej nagrody „Mentora” w kategorii Innowator. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Łukasz Lubicz

Deloitte

Dyrektor w zespole Global Employer Services firmy Deloitte. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniach społecznych i międzynarodowych aspektach podatkowych. Jest prelegentem licznych szkoleń i autorem wielu publikacji z zakresu podatków. Wraz ze swoim zespołem prowadził liczne przeglądy i inne projekty doradcze w zakresie PIT i ZUS u klientów z różnych branż. Na co dzień doradza wielu dużym pracodawcom, w tym spółkom giełdowym i klientom z listy Fortune 500 i Forbes Global 2000
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Vincent Delhomme

Kolegium Europejskie

Vincent Delhomme jest absolwentem Sciences Po Law School i Kolegium Europejskiego (LL.M.). Obecnie pracuje jako asystent w katedrze prawa europejskiego Kolegium Europejskiego, gdzie zarówno naucza jak i prowadzi badania na temat rynku wewnętrznego oraz swobodnego przepływu w UE. Jest ekspertem francuskiego think-tanku Génération Libre, w którym koordynuje badania związane z UE. W ostatnim czasie opublikował wiele artykułów poruszających problematykę delegowania pracowników.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Andrzej Marczak

KPMG

Andrzej Marczak ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie opodatkowania dochodów osobistych, optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla pracodawców związanym z zatrudnianiem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Występuje jako prelegent na licznych seminariach podatkowych w Polsce i za granicą oraz jako komentator wydarzeń podatkowych dla ogólnokrajowych mediów. Jest autorem wielu publikacji podatkowych i został wybrany w roku 2013, 2014 i 2015 najlepszym specjalistą w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych wg VII, VIII i IX Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego przez dziennik „Rzeczpospolita”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Mădălina Racovițan

KPMG Rumunia

Madalina joined KPMG in 1999. She has developed KPMG’s Global Mobility Services practice over several years, developing a particularly strong expertise in personal taxation. Madalina has coordinated tax projects for a wide range of sectors, including oil&gas, electronics, software, as well as food and beverages. She now also heads the firm’s People Services practice, which combines the work of Global Mobility, Payroll Outsourcing, Employment Law and Human Resources Advisory. As Partner, Madalina will continue to develop KPMG’s services and anticipate clients’ needs. “I’m especially excited by the integrated People Services that we offer to our clients, because it brings together a wide range of KPMG specialists from Tax, Human Resources Advisory and Employment Law, who work together to help clients with many different issues related to the management of their human capital,” Madalina says.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Przemysław Stobiński

Deloitte Legal

Lider zespołu Prawa Pracy w kancelarii Deloitte Legal. Radca prawny od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych i przepisów imigracyjnych, dotyczących pracowników mobilnych i transgranicznych oddelegowań. Doradza klientom w różnorodnych procesach restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych jak również w prowadzeniu rokowań i sporów zbiorowych. Prowadzi projekty związane z wdrażaniem lub zmianą zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, regulaminów) w podmiotach branży energetycznej, samochodowej, logistycznej i handlowej, a także polityk wynagrodzeń i programów motywacyjnych dla wyższej kadry menedżerskiej w podmiotach sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Matthias Busse

Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS)

Matthias Busse dołączył do CEPS w styczniu 2012 roku, gdzie obecnie pracuje jako pracownik naukowy w Dziale Polityki Gospodarczej. Wcześniej uzyskał licencjat z ekonomii z wyróżnieniem pierwszego stopnia na Uniwersytecie Hertfordshire i tytuł magistra europeistyki na uniwersytecie w Hamburgu oraz magistra ekonomii w KU Leuven. Matthias Busse jest autorem licznych publikacji o różnych aspektach mobilności pracowników wewnątrz UE, w szczególności o delegowaniu pracowników. Prowadzi także badania nad zaburzeniami równowagi makroekonomicznej w strefie euro, europejską polityką fiskalną i polityką monetarną.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Inicjatywa Mobilności Pracy

Organizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Współzałożyciel i prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Margareta Przybyła

Parlament Europejski

Doradczyni Europoseł Danuty Jazłowieckiej. Od 2009 roku pracuje w Parlamencie Europejskim, przy Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współpracowała z Europosłanką Danutą Jazłowiecką między innymi nad Dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników oraz obecnie nad rewizją dyrektywy o delegowaniu z 1996 roku. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Europeistyka. Od 2006 r. mieszka w Brukseli, gdzie zdobywała doświadczenie m.in. w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE oraz w sektorze doradztwa europejskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Damjan Kukovec

Middlesex School of Law London

Damjan Kukovec ukończył prawo na Uniwersytecie w Ljublanie, uzyskał tytuł L L.M oraz obronił doktorat (S. J. D.) na Uniwersytecie Harvarda. Nauczał na wielu międzynarodowych uczelniach m. in. na Harvardzie oraz FGV w Rio de Janeiro, pracował w Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo międzynarodowe m. in. prawo prywatne, prawo UE, prawo handlowe. Obecnie wykładowca na Middlesex School of Law w Londynie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Wojewódka

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 obronił pracę doktorską pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Wiceprezes ZUS w latach 2016-2017.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Agnieszka Wołoszyn

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prawnik. Wcześniej Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie prowadziła negocjacje wielu projektów, m.in. dyrektywy o czasie pracy, delegowaniu pracowników, pracownikach tymczasowych, urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Przewodniczyła posiedzeniom Grupy Roboczej ds. Społecznych podczas Prezydencji Polski w Radzie UE. W MRPiPS zajmuje się europejskim i międzynarodowym prawem pracy, w tym w zakresie dostosowywania polskich przepisów prawa pracy do wymogów prawa unijnego i międzynarodowego. Członek polskiego zespołu negocjacyjnego dyrektywy 2014/67/UE (tzw. dyrektywy wdrożeniowej) oraz zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników. Brała także udział w pracach nad zmianą Kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony (2015) oraz nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (2016). Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi, przyznawanym przez Prezydenta RP.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Beata Donay

Wendler Tremml

Beata Donay ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kolonii. Od 2004 roku jest adwokatem (Rechtsanwältin) w kancelarii WENDER TREMML w Düsseldorfie i zajmuje się głównie doradztwem na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych wykonujących usługi w Niemczech i delegujących pracowników w tym celu do Niemiec. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii delegowania pracowników oraz zagadnień transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka poradnika z serii „ABC polskiego przedsiębiorcy w Niemczech” na temat wybranych zagadnień związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez niemieckie urzędy i instytucje, wydanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Steffen Pasler

ETL Rechtsanwälte

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Marcin Sękowski

Deloitte

Marcin Sękowski jest radcą prawnym posiadającym szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Do Deloitte dołączył w 2006 r. Obszarem jego zainteresowania zawodowego jest prawo pracy, jego dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie obejmują m.in. przygotowanie i opiniowanie projektów umów o pracę, o zakazie konkurencji, przygotowanie i opiniowanie projektów dokumentacji zbiorowego prawa pracy (regulaminy, polityki), uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi, przeglądy układów zbiorowych oraz regulaminów z zakresu prawa pracy, asystę w procesach przejścia zakładu pracy, wprowadzaniu reorganizacji, przygotowywanie i negocjowanie umów menedżerskich, przygotowanie opinii prawnych dotyczących różnorodnych aspektów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz doradztwo w zakresie zwolnień grupowych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Mateusz Kobyliński

KPMG

Doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, partner KPMG w zespole Global Mobility Services. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizując się w usługach dla pracodawców i międzynarodowej kadry kierowniczej w takich dziedzinach jak podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz innych zagadnieniach, m.in. obsłudze płacowo-kadrowej, doradztwie w zakresie struktur wynagradzania, doradztwie w zakresie pracowniczych planów opcji na akcje i podobnych programów motywacyjnych. W swojej bieżącej pracy szeroko współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG odnośnie obsługi podatkowo-ubezpieczeniowej migrujących populacji pracowników i jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowo-ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma wielokrotne występy jako mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Reprezentuje licznych klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, ZUS-em i NFZ.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Hanna Stypułkowska-Goutierre

HSG Avocats

Adwokat, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji, członek MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców. Prowadzi kancelarię prawną HSG Avocats. Specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. W 2012 roku została powołana przez paryską Radę Adwokacka na funkcję Przedstawiciela Komisji przyjaźni francusko-polskiej w celu wzmocnienia stosunków między Radą paryską i warszawską oraz wspierania wymiany doświadczeń między adwokatami obydwu krajów.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Lidia Mailliet-Woźniak

LMW Avocat

Adwokat od 2004. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Paryżu zdobyła szerokie doświadczenie pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych w stolicy Francji. Jest założycielem kancelarii LMW AVOCAT w Tulonie, specjalizującej się w obsłudze polskich przedsiębiorstw we Francji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla pracodawców delegujących oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i kontrolnych. Wykładowca prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie w Tulonie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Piotr Kozłowski

KOZLOWSKI

Niemiecki Adwokat Piotr Kozłowski jest założycielem niemieckiej kancelarii adwokackiej i podatkowej KOZLOWSKI specjalizującej się w obsłudze polskich przedsiębiorstw w Niemczech. Piotr Kozłowski obsługuje od strony prawnej i podatkowej wiele polskich przedsiębiorstw delegujących pracowników do Republiki Federalnej Niemiec. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę niemieckiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności kwestie działalności transgranicznej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada tytuł Fachanwalt für Steuerrecht-adwokat specjalista prawa podatkowego. Z uczestnikami V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy podzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami związanymi z oddelegowaniem pracowników z Polski do Niemiec i bieżącą obsługą księgową takiego oddelegowania. Przedstawi obowiązki podatkowe pracodawców delegujących pracowników do Niemiec, najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązywania. Kancelaria KOZLOWSKI obok głównej siedziby w Berlinie posiada oddziały w Szczecinie i Warszawie. Posługuje się biegle i doradza Klientom w językach: polskim, niemieckim i angielskim.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marta Zięba-Szklarska

Świat Kadr

Ekspert w zakresie HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych również w obszarze finansów osobistych. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Współpracuje z Firmami Doradczymi, Kancelariami, Izbami, Instytucjami Rynku Pracy, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami na terenie Polski i całego świata. Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM. Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku na rynku finansowym i do dziś łączy finanse z HR wierząc, że to dwie nierozerwalne kwestie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Magdalena Klimczak-Nowacka

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

Radca w Wydziale Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Równości Szans w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim; wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od początku 2014 r. jest radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Odpowiada m.in. za negocjacje dyrektyw z zakresu prawa pracy, w tym projektu rewizji dyrektywy w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wcześniej zatrudniona w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2009-2013 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu, gdzie kierowała m.in. Wydziałem Międzynarodowego Prawa Pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Sylwia Timm, LL.M.

Projekt "Uczciwa Mobilność"

Prawnik, pracuje od 2011 r. w projekcie „Uczciwa Mobilność” w Berlinie jako doradca i ekspert w dziedzinie prawa pracy w opiece domowej i służbie zdrowia w Niemczech.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Christophe Wilner

Wilner Avocats

Absolwent Université Paris-V, na którym ukończył prawo bankowe i finansowe oraz prawo biznesowe i podaatkowe, członek paryskiej palestry. Mówi płynnie po polsku, angielsku i francusku. W praktyce zajmuje się głównie ogólnym systemem opodatkowania, prawem biznesowym oraz prawem pracy, w tym m. in. prawem karnym pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Robert Wójcik

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Urzędnik Służby Cywilnej zaangażowany w prace nad reformą emerytalną i realizację zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wspólnotowej i dwustronnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Robert Lisicki

Konfederacja Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Kiełbasa

Inicjatywa Mobilności Pracy

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Joanna Świerzyńska

Deloitte

Partner w zespole Global Employer Services firmy Deloitte. Specjalizuje się w tematyce oddelegowań pracowniczych, doradzając w zakresie konsekwencji jakie niosą one za sobą na gruncie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu. W trakcie 13 lat kariery pracowała dla największych firm krajowych i zagranicznych doradzając zarówno w projektowaniu polityk oddelegowań, ich implementowaniu, jak i prowadząc rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe pracowników delegowanych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Piotr Popek

KPMG

Ekspert podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ze specjalizacją administracja publiczna. Posiada 5-cio letnie doświadczenie w pracy w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a od 6 lat zajmuje się w KPMG szeroko pojętą tematyką pracowników delegowanych do i z Polski – w szczególności międzynarodowym prawem ubezpieczeń społecznych, sprawami podatkowymi oraz prawem pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Wojciech Piotrowski

KPMG

Doradca podatkowy, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Piotrowski nadzoruje codzienną pracę polskiego zespołu Global Mobility Services. Specjalizuje się w krajowych i transgranicznych aspektach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi i ubezpieczeń społecznych oraz sądami administracyjnymi.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marek Tejchman

Dziennik Gazeta Prawna

Marek Tejchman jest zastępcą redaktora naczelnego "Dziennika Gazeta Prawna". Wcześniej dziennikarz kanału TVN24 Biznes i Świat, oraz TVN CNBC. W przeszłości był reporterem i prowadzącym w Polsacie, pracował też w Radiu PiN i TOK FM. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim
czytaj więcej >>> <<< zwiń