PL EN

Prelegenci

Prelegentami IV EKMP będą najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Marianne Thyssen

Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Umiejętności

Funkcję komisarza pełni od listopada 2014 r. Absolwentka Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii (1979). Pełniła kolejno funkcję doradcy prawnego, dyrektora departamentu ds. badań oraz Sekretarza Generalnego UNIZO, belgijskiej organizacji Osób Samozatrudnionych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców. Karierę w unijnych organach rozpoczęła w 1991 r. jako europoseł. Funkcję tę pełniła przez pięć kolejnych kadencji Parlamentu Europejskiego. W trakcie prawie 23 lat pracy jako europoseł skupiała się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych i społecznych. W latach 2008 – 2010 piastowała stanowisko przewodniczącej partii Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie.

czytaj więcej >>

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się Departamentami: prawa pracy, rynku pracy, funduszy, a także dialogu i partnerstwa społecznego.

czytaj więcej >>

Danuta Jazłowiecka

Wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EMPL)

 

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji.

 

Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013.

 

Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

 

Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

czytaj więcej >>

Ryszard Czarnecki

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Jeden z najaktywniejszych europosłów z Polski w kadencji 2009-2014 Parlamentu Europejskiego: 185 przemówień na forum plenarnym, 245 projektów rezolucji, 54 pytań do Rady i Komisji Europejskiej, 10 raportów jako sprawozdawca i 76 sprawozdań jako kontrsprawozdawca. Po raz trzeci wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego głosami wyborców z Wielkopolski, osiągając najlepszy wynik indywidualny wśród kandydatów (84 228 głosów).

czytaj więcej >>

Martina Dlabajová

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca-cień projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej i Członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

 

ALDE, Republika Czeska.

czytaj więcej >>

Gilles Savary

Autor francuskiej ustawy z 2014 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji społecznej (tzw. Ustawy SAVARY), której celem było zapobiegnięcie dumpingowi socjalnemu poprzez zwalczanie nielegalnego delegowania pracowników.

Deputowany do Zgromadzenia Narodowego Francji. Od 1999 do 2009 roku był członkiem Komitetu Transportu, Turystyki i Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego.

Przez dwie kadencje (1999–2009) sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w grupie Partii Europejskich Socjalistów, w VI kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki. W wyborach parlamentarnych w 2012 został wybrany na deputowanego do Zgromadzenia Narodowego XIV kadencji.

Jest on specjalistą w zakresie prawa europejskich usług publicznych, usług publicznych w sieci oraz europejskiej polityki transportowej. Gilles Savary jest również autorem licznych publikacji i medialnych interwencji na temat głównych tematów europejskich.

czytaj więcej >>

Małgorzata Handzlik

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, Członkini Honorowa Inicjatywy Mobilności Pracy

 

Odegrała kluczową rolę w pracach nad treścią dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników, za co została wyróżniona w konkursie Labor Mobilis 2013. Członek honorowy Inicjatywy Mobilności Pracy. Prezes i współzałożyciel pierwszej w Polsce profesjonalnej firmy zajmującej się lobbingiem w instytucjach unijnych.

czytaj więcej >>

Catherine Barnard

Profesor prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge, UK

 

Jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych autorytetów w dziedzinie europejskiego rynku wewnętrznego i prawa pracy.

czytaj więcej >>

Mijke Houwerzijl

Profesor prawa pracy na Uniwersytecie w Tilburgu, autorka wielu badań i publikacji poświęconych delegowaniu pracowników

 

Dr Mijke Houwerzijl jest profesorem i także Kierownikiem Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tilburgu. Została mianowana profesorem nauk prawnych w listopadzie 2011. Jest również wykładowcą prawa europejskiego i porównawczego na Uniwersytecie w Groningen (od 2010 r.) oraz zasiada w holenderskim wydziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (ISLSSL).
Mijke Houwerzijl ma na koncie liczne publikacje na temat prawnych aspektów mobilności pracy w UE, gdzie szczególne miejsce przeznacza kwestii delegowania pracowników, migracji zarobkowej oraz zgodności i wdrażania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Angażuje się w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, np. w roli koordynatora i głównego researchera w projektach badawczych Komisji Europejskiej, dotyczących delegowania i ochrony praw pracowniczych

czytaj więcej >>

Frederic de Wispelaere

Senior researcher w Instytucie HIVA KU Leuven, współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników

Frederic De Wispelaere jest obecnie starszym badaczem w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University).

Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.

czytaj więcej >>

Leszek Mitrus

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prawnik.Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ok. 90 opracowań z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym dwóch książek o swobodzie przemieszczania się pracowników. Specjalizuje się w prawie pracy Unii Europejskiej. Członek European Labour Law Network – sieci europejskich ekspertów, którzy wskazują kierunki i wspomagają Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej w sprawach związanych z prawem pracy. Wykładowca na wielu studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla sędziów. Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”.

czytaj więcej >>

Magdalena Bernaciak

Doktor nauk politycznych, senior researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (ETUI)

 

Pracuje jako Senior Researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (European Trade Union Institute; ETUI) w Brukseli.

 

W swoich badaniach zajmuje się socjoekonomicznymi aspektami rozszerzenia UE na Wschód i stosunkami pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 nakładem wydawnictwa Routledge okazała się książka pod jej redakcja „Market Expansion and Social Dumping in Europe” („Ekspansja rynku i dumping społeczny w Europie”).

 

Magdalena uzyskała tytuł doktora politologii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (Central European University, CEU) w Budapeszcie. Odbyła też pobyty badawcze w Instytucie Badań Społecznych i Ekonomicznych (WSI) w Düsseldorfie i w Grupie Badań nad Stosunkami Pracy (IRRU) na Uniwersytecie Warwick.

czytaj więcej >>

Robert Lisicki

ekspert Konfederacji Lewiatan, b. Naczelnik w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego.

 

W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).

 

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

 

W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

czytaj więcej >>

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, pracuje w Biurze Eksperckim, Dialogu Społecznego i Polityki Społecznej Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

 

Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy. Członek Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Członek grupy roboczej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która zajmuje się zmianami w dyrektywie o pracownikach delegowanych (ETUC taskforce on posting). W praktyce związkowej analizuje przepisy Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektyw unijnych pod kątem ich prawidłowego stosowania w polskim porządku prawnym. Autorka skargi NSZZ „Solidarność” do Komitetu Wolności Związkowej MOP dotyczącej prawa koalicji i ochrony związkowej osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych (skarga nr 2888), na podstawie której Komitet w 2012 r. zalecił Polsce zmianę przepisów. Autorka skargi NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej, na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji  dyrektywy UE dotyczącej umów na czas określony (skarga nr CHAP(2012)02800).

czytaj więcej >>

Anna Siwiecka

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług.

 

Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Corocznie prowadzi w drugim dniu EKMP cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.

czytaj więcej >>

Beata Krajewska

Główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy

Od 1995 r. związana z Państwową Inspekcją Pracy. Pracowała jako Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawnych i organizacyjnych. Obecnie pracuje w Głównej Inspekcji Pracy na stanowisku Głównego Specjalisty w Departamencie Legalności Zatrudnienia, gdzie odpowiada głównie za kwestie związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług, zgodności z przepisami w zakresie pracy tymczasowej jak i za zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi i wyzyskowi.

 

czytaj więcej >>

Barbara Kolimeczkow

starszy menedżer i doradca podatkowy w zespole podatków pracowniczych i doradztwa imigracyjnego w PwC

 

Ekspertka doradza firmom przy planowaniu międzynarodowych transferów pracowników w aspekcie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej. Uczestniczy w projektowaniu firmowych polityk oddelegowań.

 

Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w aspekcie polskim oraz międzynarodowym.

czytaj więcej >>

Tomasz Kret

młodszy menedżer w zespole podatków pracowniczych i doradztwa imigracyjnego w PwC

 

Od niemal 12 lat doradza pracodawcom polskim i zagranicznym w kwestiach związanych z polskimi rozliczeniami podatkowymi delegowanych pracowników.

 

Autor artykułów prasowych dotyczących opodatkowania osób fizycznych oraz współautor ksiażki „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz” (Wolters Kluwer SA, 2011). Prowadzi seminaria poświęcone opodatkowaniu pieniężnych i rzeczowych świadczeń dla pracowników.

czytaj więcej >>

Piotr Wąż

Doktor nauk prawnych, urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy

 

Autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa spółek i prawa pracy, w tym m.in. poświęconych problematyce delegowania pracowników, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem obcym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

czytaj więcej >>

Lidia Mailliet- Woźniak

Polski adwokat we Francji

Zajmuje się sprawami delegowania pracowników. Doradza polskim przedsiębiorcom w kontaktach z administracją francuską oraz reprezentuje je w postępowaniach sądowych. Wykładowca prawa prywatnego miedzynarodowego na Uniwersytecie w Tulonie (Francja).

czytaj więcej >>

Daniel Górecki

Radca prawny, prowadził przed Sądem Najwyższym przełomową sprawę dot. podlegania ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Radca prawny, absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim. Wspólnik Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Górecki Nienartowicz Grodziński PGNG s.c..

Specjalista w sprawie zagadnień związanych z pracą tymczasową oraz transgranicznym delegowaniem pracowników. Daniel Górecki reprezentował przedsiębiorców w szeregu procesów związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników delegowanych, między występował jako pełnomocnik w postępowaniu zakończonym wydaniem wyroku 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt. II UK 100/14 (rozstrzygającego spór dotyczący prowadzenia normalnej działalności na terenie kraju delegującego). Jako ekspert Polskiej Izby Handlu występował na posiedzeniach Komisji Trójstronnej, których przedmiotem było zagadnienie delegowania pracowników.

czytaj więcej >>

Brecht Cops

Belgijski adwokat, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradza belgijskim i międzynarodowym firmom, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i świadcząc inne usługi prawne. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy w Belgi oraz pomaga swoim klientom w kontaktach z państwowymi organami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia społeczne.
Świadczy pomoc prawną w zakresie spraw transgranicznych, takich jak jednoczesne zatrudnienie w różnych systemach prawnych, delegowanie pracowników, przymusowa emigracja.
Brecht ukończył studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (2000 r.) oraz w dziedzinie prawa socjalnego w Uniwersytecie w Brukseli (2001 r.)

czytaj więcej >>

Joanna Jasiewicz

Adwokat, wyspecjalizowana w doradzaniu polskim przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowe w UE

 

Adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel.

Specjalizuje się prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradza w zakresie zagadnień zbiorowego prawa pracy (spory zbiorowe, umowy zbiorowe, strajki), w szczególności w zakresie prawa związkowego, restrukturyzacji spółek, przygotowywania i negocjowania kontaktów menadżerskich, a także w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych związanych z redukcją zatrudnienia lub zakończeniem działalności w spółkach. Doradza również w zakresie sporów sądowych dotyczących prawa pracy, zwłaszcza na rzecz klientów z sektorów przemysłu ciężkiego oraz logistyki. Współpracuje ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” w zakresie skargi złożonej do Komisji Europejskiej dotyczącej płacy minimalnej we Francji.

Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Floryda, i Centrum Prawa Francuskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także studia podyplomowe DESS de Droit des Affaires (dyplom Master 2 z prawa handlowego) zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu zbiorowego prawa pracy pod kierunkiem prof. Jana Barcza w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorką licznych artykułów prasowych, opublikowanych m. in. w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Jest również współautorką komentarza do Kodeksu Pracy („Kodeks pracy. Komentarz”, ODDK 2015, pod red. dr J. Żołyńskiego) a także publikacji pokonferencyjnej „Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej” (Dom Wydawniczy Elipsa, czerwiec 2016). Występowała jako prelegentka na wielu konferencjach odbywających się m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jean Moulin w Lyonie.

Ponadto Joanna jest aktywnym członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Uczestniczyła w pracach Komisji Integracji Środowisk Prawniczych działającej przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz Komisji Komunikacji Społecznej działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Jest także członkiem European Employment Lawyers Association (EELA).

czytaj więcej >>

Przemysław Stobiński

Radca prawny, w dziedzinie prawa pracy rekomendowany przez międzynarodowy ranking Legal 500

 

Radca prawny (od 2007 r.) i starszy prawnik w Zespole Prawa Pracy w CMS (od 2008 r.). Jest specjalistą w dziedzinie prawa pracy od kliku lat rekomendowanym przez międzynarodowy ranking Legal 500.

 

Od 2012 roku doradza międzynarodowym klientom kancelarii w dziedzinie transgranicznego delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców (do Polski i z Polski). W szczególności pomaga klientom w opracowaniu optymalnych kosztowo i organizacyjnie modeli delegowania, przygotowuje lub weryfikuje dokumentację dla każdego przypadku delegowania, a także ustala podatkowe i ubezpieczeniowe skutki delegowania dla pracodawcy i delegowanego pracownika. Prowadzi również dla klientów imigracyjne sprawy pracowników, którzy nie są obywatelami unijnymi. Posiada duże doświadczenie w zakresie wdrażania i wykonywania tzw. outsourcingu pracowniczego.

 

Na co dzień doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, między innymi w związku z zatrudnianiem kluczowego personelu, określaniem i negocjowaniem systemów wynagradzania motywacyjnego i świadczeń dodatkowych, prowadzeniem rokowań i sporów zbiorowych. Ponadto wspiera klientów w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego, w zakresie zasad i przepisów BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

czytaj więcej >>

Steffen Passler

Niemiecki adwokat, doświadczony w sprawach polskich usługodawców za granicą

 

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.

czytaj więcej >>

Paulina Pakuła-Gawarecka

Radca prawny, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, reprezentuje pracodawców w prawach dotyczących delegowania pracowników

 

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu w Orleanie (w ramach Szkoły Prawa Francuskiego), praktykujący prawnik, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym pracodawców delegujących pracowników za granicę.

czytaj więcej >>

Hania Stypułkowska-Goutierre

Adwokat, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji, członek MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców

 

Adwokat, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji, członek MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców. Prowadzi kancelarię prawną H.S.G Avocats. Specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. W 2012 roku została powołana przez paryską Radę Adwokacka na funkcję Przedstawiciela Komisji przyjaźni francusko-polskiej w celu wzmocnienia stosunków miedzy Radą paryską i warszawską oraz wspierania wymiany doświadczeń między adwokatami obydwu krajów.

czytaj więcej >>

Piotr Kozłowski

Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt), posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu prawnego

 

Niemiecki Adwokat Piotr Kozłowski jest założycielem niemieckiej kancelarii adwokackiej i podatkowej KOZLOWSKI specjalizującej się w obsłudze polskich przedsiębiorstw w Niemczech. Piotr Kozłowski obsługuje od strony prawnej i podatkowej wiele polskich przedsiębiorstw delegujących pracowników do Republiki Federalnej Niemiec.

Jego doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę niemieckiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności kwestie działalności transgranicznej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych.

Z uczestnikami IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy podzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami związanymi z oddelegowaniem pracowników z Polski do Niemiec i bieżącą obsługą księgową takiego oddelegowania. Przedstawi obowiązki podatkowe pracodawców delegujących pracowników do Niemiec, najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Piotr Kozłowski ukończył studia prawa polskiego na Uniwersytecie Szczecińskim, z kolei prawo niemieckie studiował na Uniwersytecie Humoldtów w Berlinie. Ukończył również interdyscyplinarne podyplomowe studia międzynarodowego prawa gospodarczego w Rostocku (LL.M. in international business law). Aplikację adwokacką odbył przy Sądzie Krajowym Berlina.

Był stypendystą Landu Mecklemburg-Vorpommern, Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystą międzynarodowego programu Socrates-Erasmus oraz stypendystą Catholic University of America. Uczestniczył w programie The University of America, Columbus School of Law, The 2003 International Business and Trade.

Kancelaria KOZLOWSKI obok głównej siedziby w Berlinie posiada oddziały w Szczecinie i Warszawie.

 

Posługuje się biegle i doradza Klientom w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

czytaj więcej >>

Piotr Szumlewicz

Ekspert i doradca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

członek rady naukowej kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego”, uczestnik obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Rady Dialogu Społecznego, dziennikarz, felietonista „Dziennika Gazety Prawnej” i „Tygodnika Faktycznie”, autor video bloga na portalu interia.pl.

czytaj więcej >>

Marek Benio

Wiceprezes i współzałożyciel Inicjatywy Mobilności Pracy

 

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV EKMP.

 

Członek honorowy PSUS.

 

Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy.

 

Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.

czytaj więcej >>

Stefan Schwarz

Prezes i współzałożyciel Inicjatywy Mobilności Pracy

 

Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

 

Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy.

 

Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR.

 

Członek kapituły nagrody Labor Mobilis.

 

Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE.

 

Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR.

 

Ekspert rynku pracy.  Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu.

 

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

czytaj więcej >>