logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Organizatorzy VI Europejskiego Kongresu Mobilności pracy

INICJATYWA MOBILNOŚCI PRACY

Inicjatywa Mobilności Pracy jest stowarzyszeniem osób fizycznych. Skupia przedstawicieli nauki, administracji, polityki i biznesu, których łączy idea propagowania swobody świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie otwartej platformy współpracy i wymiany poglądów na rzecz prawidłowego rozumienia prawa regulującego delegowanie pracowników i swobodę świadczenia usług. Realizacją tej idei są m.in. praktyczne warsztaty z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania oraz coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy.

Więcej informacji na www.inicjatywa.eu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspiera polskie firmy w ich działalności za granicą oraz promuje swobodny przepływ usług. MPiT koncentruje swoje działania na identyfikacji i usuwaniu barier na rynku wewnętrznym UE, tak by transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług nie sprawiało polskim przedsiębiorcom trudności.

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim i delegowania swoich pracowników w celu wykonania usługi. W opinii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ograniczanie tej swobody to ograniczanie jednolitego rynku UE i gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Ministerstwo przedstawia interesy polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników na forum unijnym i w kontaktach z poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Więcej informacji na www.mpit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Działalność polskiej dyplomacji prowadzona jest w oparciu o kierunki wyznaczone w Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej w latach 2017–2021, którą opracował Minister Spraw Zagranicznych, a zatwierdziła Rada Ministrów. Corocznie są one uszczegóławiane w informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. W toku planowania długofalowego strategicznego nakreślono trzy główne priorytety, tj. kwestia bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy oraz budowania wizerunku Polski w świecie. Zadania te Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje poprzez prowadzenie współpracy międzynarodowej na poziomie globalnym, regionalnym oraz bilateralnym. Uczestnicząc lub monitorując główne procesy polityczne, gospodarcze i społeczne, które zachodzą w perspektywie globalnej oraz w otoczeniu międzynarodowym Polski, MSZ prowadzi aktywną politykę sektorową, skoncentrowaną na priorytetowych zagadnieniach – obszarach polityki zagranicznej.

Więcej informacji na www.msz.gov.pl

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Komisja Europejska to jedna z głównych instytucji Unii Europejskiej. Do jej kompetencji należy między innymi wdrażanie polityk unijnych w poszczególnych obszarach, czuwanie nad stosowaniem prawa Unii oraz zarządzanie funduszami. Tworzy ją kolegium komisarzy, w którego skład wchodzi po jednym komisarzu z każdego państwa członkowskiego. Komisja Europejska dysponuje biurami we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej ma siedzibę w Warszawie, a Regionalne Przedstawicielstwo KE we Wrocławiu. Tym samym Polska jest w gronie kilku największych państw członkowskim goszczących więcej niż jedno przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.